2012-2013 കാലയളവിലെ സകാത്ത് സംഭരണം INR 3,00,00,637 read more
read more

സകാത്ത് സംഭരണം, വിതരണം


കേരളം മുഴുവന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കുള്ള വിപുലമായ സംവിധാനമാണ് ബൈത്തുസ്സകാത്ത് കേരള. അതിനാല്‍ ഏറ്റവും അര്‍ഹരിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ സകാത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നത്. more

2013-14 വര്‍ഷത്തില്‍
ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്

ZAKATH DISTRIBUTION
PROPOSAL FORM

Zakath
Calculator

Calculate Your Zakath

Download Now