ബൈത്തുസ്സകാത്ത് കേരളയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഭാരവാഹികൾക്കായി ട്രയ്നിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ബൈത്തുസ്സകാത്ത് കേരളയിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ബ്രാഞ്ചുകളുടെ ഭാരവാഹികൾക്കായി ട്രയ്നിംഗ് സംഘടിപ്പിച്ചു.